O nás

Vážení návštěvníci!

Vítáme vás na stránkách Občanského sdružení Ostrovec, které bylo založeno několika nadšenci začátkem roku 2002. Obec Ostrovec leží v jižních Čechách a spadá do okresu Písek.

Hlavním úkolem sdružení je vyplňovat volný čas místních dětí i dospělých smysluplnými a zábavnými aktivitami. Během roku pořádáme řadu akcí, jako např. masopust, turnaj v pétanque a v pingpongu, dětský den, kára rally, drakiádu atd.

V r. 2002 jsme začali vlastním nákladem vydávat občasník Ostrovecký zpravodaj. Jelikož na všechny tyto aktivity jsou potřeba finanční prostředky, budeme velmi vděčni, jestliže budete ochotni na naši činnost přispět. Stejně tak uvítáme každého, kdo se přihlásí ke spolupráci s námi.

Kontakty

Občanské sdružení Ostrovec
Dolní Ostrovec 25
398 33  Ostrovec (okr. Písek)

IČO: 265 51 501

Tel.: 728 677 055

E-mail: Os_Ostrovec@seznam.cz

Mapa:

Stanovy OS Ostrovec

 1. Úvodní ustanovení

  Název občanského sdružení: Ostrovec
  Sídlo: Ostrovec 25, 397 01 okr. Písek

 2. Cíl činnosti sdružení

  Organizace sdružující lidi, kteří mají zájem vytvářet aktivity pro sebe a své spoluobčany v obci Ostrovec a okolí.
  Náplní činnosti sdružení je zejména organizační a finanční záštita zájmových útvarů
  vznikajících či fungujících:

  • výtvarný kroužek pro děti
  • pěvecko-dramatický kroužek pro děti
  • pěvecko-dramatický kroužek pro dospělé
  • výuka hry na hudební nástroje
  • volejbal-dospělí
  • volejbalová přípravka pro děti
  • fotbal
  • nohejbal

  dále jednorázových akcí pro děti:

  • dětský den ve vsi
  • sportovní akce
  • branné závody
  • divadelní představení
  • aukce děl výtvarného kroužku
  • tábory
  • kulturní zájezdy pro dospělé
  • sportovní dny
  • kulturní a sportovní zájezdy

  Úkolem sdružení je získávat pro své činnosti finanční zdroje ze soukromých, státních i nadačních fondů. Zajišťovat prostory, prostředky i pomůcky pro chod kroužků. Dále získávat další členy a rozšiřovat myšlenku kvalitního občanského soužití na venkově a propagovat obec Ostrovec.

 3. Členství
  • členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení
  • o přijetí za člena rozhoduje výbor
  • členství vzniká přijetím za člena
  • členství zaniká:
   1. vystoupením člena písemným oznámením
   2. úmrtím člena
   3. zánikem právnické osoby
   4. vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady
 4. Práva a povinnosti členů

  Člen má právo zejména:

  • podílet se na činnosti sdružení
  • volit do orgánů sdružení
  • být volen do orgánů sdružení
  • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi

  Člen má povinnost zejména:

  • dodržovat stanovy
  • podílet se na činnosti sdružení
  • platit členské příspěvky
 5. Orgány sdružení
  • Valná hromada
  • Výbor
 6. Valná hromada
  • valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení
  • valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení
  • valná hromada zejména:
   1. rozhoduje o změnách stanov
   2. volí členy výboru
   3. rozhoduje o zániku členství
   4. rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání
 7. Výbor
  • výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě
  • výbor zejména:
   1. volí ze svého středu předsedu a místopředsedu
   2. koordinuje činnost sdružení
   3. svolává valnou hromadu
   4. rozhoduje o přijetí za člena
  • předseda a místopředseda jednají jménem sdružení, a to každý samostatně
 8. Zásady hospodaření s movitým i nemovitým majetkem

  Zdroji majetku jsou zejména:

  • dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  • výnosy z majetku
  • příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
  • členské příspěvky

  Za hospodaření sdružení odpovídá výbor

 9. Zánik sdružení

  Sdružení zaniká:

  • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
  • pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpušťení

  Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpušťěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 10. Závěrečné ustanovení

  Stanovy nabývají účinnost dnem registrace.